zm2727. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 17. 9. 2018 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. Z-1318 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2018
2. Z-1317 Návrh rozpočtového opatření č. 12/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
3. Z-1322 Přidělení dotace na podporu sociálních pobytových služeb - 2. kolo
4. Z-1310 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Chrudim
5. Z-1320 Přidělení sportovních dotací na rok 2018 - 2. kolo
6. Z-1321 Neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s na UEFA Futsal Champions League na rok 2018
7. Z-1319 Zadání Regulačního plánu městské památkové zóny Chrudim
8. Z-1311 Schválení realizace projektu "Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim"
9. Z-1308 Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudimi na rok 2017
10. Z-1307 Prodej pozemku v Markovicích
11. Z-1309 Rekonstrukce lesních cest Pohled a Rtenín - IV. etapa
12. Z-1312 Bezúplatné předání technického zhodnocení dráhy
13. Z-1313 Prodej spoluvlastnického podílu na budově čp. 24, Chrudim I, ul. Široká
14. Z-1314 Prodej nemovitosti na základě výsledku výběrového řízení
15. Z-1315 Převod nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Vestec u Chrudimi
16. Z-1316 Převod vodohospodářských staveb ve vlastnictví města Chrudim
17. Z-1323 Poskytnutí investiční dotace společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., na akci „Vybudování vedlejší tribuny na fotbalovém stadionu v ul. Novoměstská a výměna světel v hale na stolní tenis za energeticky úsporné LED osvětlení"
18. Z-1324 Informace o činnosti Rady města Chrudim
19. Z-1325 Všeobecná rozprava