zm2018_12_10.png1. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 10. 12. 2018 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod Tisk Věc Předkládá
1. Z-1356 Návrh rozpočtového opatření č. 17/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018 Petr Lichtenberg, místostarosta
2. Z-1359 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ze dne 31. 5. 2018 pro Mama klub Chrudim, z.s. Petr Lichtenberg, místostarosta
3. Z-1360 Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2019 Petr Lichtenberg, místostarosta
4. Z-1358 Zásady používání finančních prostředků z rozpočtové položky "Ošatné" rozpočtu města Chrudimi Petr Lichtenberg, místostarosta
5. Z-1357 Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2018 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Pavel Štěpánek, místostarosta
6. Z-1362 Finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města František Pilný, starosta
7. Z-1343

Aktualizace Koncepce školství města Chrudimi na období 2018 - 2028

Akční plán na rok 2019

František Pilný, starosta
8. Z-1355 Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace František Pilný, starosta
9. Z-1344 Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2019 Petr Lichtenberg, místostarosta
10. Z-1345 Návrh názvu ulice ve městě Chrudim Petr Lichtenberg, místostarosta
11. Z-1346 Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Petr Lichtenberg, místostarosta
12. Z-1354 EMAS - přezkoumání vedením 2016 a 2017 František Pilný, starosta
13. Z-1361 Určený zastupitel Petr Lichtenberg, místostarosta
14. Z-1363 Odkanalizování Medlešic na ČOV Chrudim Petr Lichtenberg, místostarosta
15. Z-1347 Souhlas s demolicí staveb ve vlastnictví města Chrudim Petr Lichtenberg, místostarosta
16. Z-1351 Nebytový prostor č. 791/17, Chrudim IV - bývalý kryt CO Petr Lichtenberg, místostarosta
17. Z-1352 Michalský park - smlouva o bezúplatném převodu, zřízení služebností a předkupního práva Petr Lichtenberg, místostarosta
18. Z-1353 Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim Petr Lichtenberg, místostarosta
19. Z-1349 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Terminál veřejné dopravy v Chrudimi" Aleš Nunvář, místostarosta
20. Z-1350 Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci při opravách markýzy a souvisejících úpravách v objektu Chrudim, Čs. Partyzánů čp. 8 Aleš Nunvář, místostarosta
21. Z-1364 Informace o činnosti Rady města Chrudim František Pilný, starosta
22. Z-1365 Všeobecná rozprava