zm17022020.pngZasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 17. února 2020 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

1. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
2. Návrh na založení obchodní společnosti Sociální podnik města Chrudim s.r.o.
3. Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.
4. Prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim
5. Zrušení spoluvlastnictví pozemku p. č. 1337/1 v k. ú. Chrudim v lokalitě "Skřivánek" - prodloužení lhůty
6. Nabídka spoluvlastníka ke koupi spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě "Skřivánek"
7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v ulici U Vápenky, Chrudim IV
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 1/2020, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
9. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města
10. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města a peněžitých plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva města a předsedů a komisí Rady města
11. Návrh názvu ulice ve městě Chrudim
12. Pojmenování velkého sálu v budově Muzea v Chrudimi na Fibichův sál
13. Projekt "Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského"
14. Žádost o užití znaku města Chrudim
15. Hotel Bohemia - návrh na řešení situace, dílčí krok č.1
16. Akční plán města Chrudim s ohledem na dobudování obchvatu města z pohledu snížení dopadu pro podnikatele a kulturní subjekty; návrh tvorby plánu a pověření komisí z podnětu zastupitele R. Málka