18. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 9. 2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1730

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1731

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2021

3.

Z-1720

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2021 nad 50. tis. Kč - 2. kolo

4.

Z-1735

Žádosti o změny u poskytnutých sportovních dotací na rok 2021

5.

Z-1721

Prominutí části pohledávky z vyúčtování služeb za rok 2020 u nebytových prostorů v objektu č.p. 29, ul. Široká, Chrudim IV

6.

Z-1722

Prominutí části pohledávky z nájemného za období 01-05/2021 u nebytového prostoru v objektu č.p. 24, ul. Široká, Chrudim I

7.

Z-1723

Smlouva o přípravě, výstavbě a budoucím provozování č. OSM/000110/2021/DOH na akci Medlešice - splašková kanalizace

8.

Z-1724

Bezúplatný převod nemovitostí od ÚZSVM

9.

Z-1726

Nabytí, směny a převody pozemků v k. ú. Chrudim a v k. ú. Medlešice

10.

Z-1727

Nabytí komunikace a inženýrských sítí - Topol

11.

Z-1728

Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na domu čp. 24, Chrudim I, formou výběrového řízení

12.

Z-1729

Záměr prodeje bytového domu čp. 44, Chrudim I, formou výběrového řízení

13.

Z-1734

Financování veřejné zakázky „Přístavba hasičské zbrojnice – SDH Markovice“

14.

Z-1736

Financování realizace projektu „Transporta - analýza rizik, likvidace vrtů, demontáž technologie“

15.

Z-1737

Financování realizace projektu „Vybudování zázemí pro novou pobytovou službu a rozšíření stávajících ambulantních sociálních služeb v objektu č.p. 1114 v Tovární ulici“

16.

Z-1725

Volba přísedící Okresního soudu v Chrudimi

17.

Z-1733

Informace o činnosti Rady města Chrudim

18.

Z-1732

Všeobecná rozprava