radamestapodklady.jpg82. jednání Rady města Chrudim, konané dne 26. 2. 2018 ve 14:00 hod. kancelář starosty č. 330, Pardubická 67, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5243 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5215 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
3. R-5244 Nový člen Komise zdravého města a MA 21
4. R-5248 Tuzemská pracovní cesta
5. R-5255 Zahraniční studijní cesta do evropských institucí v Bruselu
6. R-5218

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Chrudim

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Chrudim

7. R-5232 Zpráva o výsledku kontrol vyúčtování grantů, kulturních dotací, sportovních dotací, dotací ostatních a peněžitých darů RM a ZM poskytnutých v roce 2017
8. R-5238 Návrh smluv o výpůjčce vybraných soch pro Muzeum barokních soch v Chrudimi
9. R-5239 Přidělení sportovních dotací na rok 2018 - 1. kolo
10. R-5246 Návrh na svěření pravomoci schvalovat uzavírání darovacích smluv a smluv o reklamě a propagaci v rámci hudebního festivalu "Zlatá Pecka Chrudim" v roce 2018
11. R-5247 Osobnost města Chrudim za rok 2017
12. R-5249 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - socha sv. Josefa s Ježíškem
13. R-5252 Změna názvu autistické třídy v MŠ Strojařů Chrudim
14. R-5254 Žádosti o peněžitý dar Rady města Chrudim
15. R-5231 Přidělení kulturních dotací na rok 2018
16. R-5245 Akce plánované pro realizaci a financování z Fondu obnovy majetku v roce 2018
17. R-5256 Výjimka ze směrnice č. SM018, o veřejných zakázkách a uzavření "Smlouvy na zpracování dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení Medlešice - splašková kanalizace" a "Smlouvy na zpracování dokumentace pro stavební povolení Výtlak Medlešice - Vestec ve stávající trase"
18. R-5164 Prodej pozemků v Markovicích
19. R-5223 Prodej pozemků v Markovicích - změna kupujícího
20. R-5234 Jednorázový pronájem Klášterních zahrad v Chrudimi
21. R-5237 Záměr bezúplatného nabytí Michalského parku do vlastnictví města Chrudim
22. R-5241 Návrh na výpůjčku pozemku v k. ú. Medlešice
23. R-5242 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
24. R-5250 Přidělení bytu
25. R-5251 Pronájem nebytových prostorů v č.p. 8, Čs. partyzánů, Chrudim IV
26. R-5257 Výjimka ze směrnice č. SM018, o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Chrudimská beseda - výměna vzduchotechniky v kuchyni - (havárie)“
27. R-5258 Výjimka ze směrnice č. SM018, o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro provedení stavby „MŠ U Stadionu - snížení energetické náročnosti budovy“
28. R-5260 Různé