radamestapc.jpg85. jednání Rady města Chrudim, konané dne 26. 3. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

 

Bod Tisk Věc
1. R-5293 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5291

Inventarizační zpráva za rok 2017

Tvorba zákonných rezerv pro rok 2018

3. R-5288 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka osobního automobilu pro CSSP"
4. R-5302 Smlouvy o posktytnutí účelové dotace pro Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
5. R-5282 Návrh odměn předsedům a členům komisí Rady města za rok 2017 - nečlenům Zastupitelstva města
6. R-5307 Rezignace člena Bytové komise Rady města Chrudim
7. R-5275 Výjimka ze směrnice MěÚ Chrudim č. SM018, o veřejných zakázkách, na akci "Restaurování sochy sv. Jáchyma a sochy sv. Anny" z hlavního oltáře z kostela Nejsvětější Trojice v Hostinném
8. R-5285 Schválení přijetí daru
9. R-5286 Žádosti o peněžitý dar Rady města Chrudim
10. R-5289 Muzeum barokních soch - vrácení sochy sv. Floriána
11. R-5294 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Pk na výkon regionálních funkcí knihoven
12. R-5297 Čerpání investičního fondu a nákup investice v MŠ Sv. Čecha
13. R-5300 Revokace usnesení rady města č.R/40/2018 ze dne 22.1.2018 o ukončení školního roku 2017/2018 v ZŠ Dr. Malíka
14. R-5287 Zadávací řízení na úsekové měření rychlosti a detekci nákladních vozidel v ulici Václavská, Chrudim
15. R-5283 Nájem části pozemku v k. ú. Chrudim
16. R-5292 Podnájem části pronajatých nebytových prostorů v č.p. 274, Městský park, Chrudim IV
17. R-5295 Zřízení věcného břemena k nemovitosti ve vlastnictví města Chrudim
18. R-5290 Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce hospodářského objektu“
19. R-5296 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd.“
20. R-5304 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice objektu ul. Lázeňská č.p. 88, Chrudim“
21. R-5305 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce elektroinstalace v učebním pavilonu I. etapa“
22. R-5309 Různé