86. jednání Rady města Chrudim, konané dne 9. 4. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5314 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5303 Zpráva o hospodaření s prostředky Sociálního fondu za rok 2017 a návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2018
3. R-5312 Prodej nepotřebného vozidla v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim
4. R-5322 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Komplexní naplnění požadavků nařízení GDPR na Městském úřadě Chrudim a vybraných organizací města Chrudim"
5. R-5301 Stanovení odměn pro ředitele příspěvkových organizací školství
6. R-5313 Výsledek konkursního řízení na ředitelku MŠ Víta Nejedlého
7. R-5213 Silnice I/37 - Chrudim - Slatiňany, chodníky a VO, majetkové záležitosti
8. R-5306 Udělení souhlasu společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., k realizaci akce
9. R-5308 Prodloužení nájmu bytů a přidělení bytů
10. R-5310 Pronájem části pozemku ve vlastnictví města
11. R-5316 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
12. R-5315 Smuteční obřadní síň - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
13. R-5318 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice objektu na st. p. č. 306/2, Chrudim“
14. R-5319 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce objektu tělocvičny“
15. R-5324 Různé