87. jednání Rady města Chrudim, konané dne 23. 4. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5317 Výkon působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.
2. R-5348 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
3. R-5334 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
4. R-5335 Akční plán 2018 Komunitního plánu sociálních služeb
5. R-5345 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka počítačů
6. R-5346 Informativní zpráva - analýza stížností za rok 2017
7. R-5325 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Restaurování sochy sv. Jáchyma a sochy sv. Anny z hlavního oltáře z kostela Nejsvětější Trojice v Hostinném"
8. R-5329 Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018
9. R-5331 Žádost o peněžitý dar Rady města Chrudim
10. R-5337 Souhlas s podáním projektové žádosti v rámci projektu Šablony v MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha
11. R-5343 Projekt Terminál veřejné dopravy v Chrudimi
12. R-5344 Pořízení změny č. 3 územního plánu Chrudim
13. R-5323 Pověření k užívání závěsného odznaku a stanovení nového zastupitele provádějícího sňatečné obřady
14. R-5320 Prodej pozemků v Markovicích - odstoupení od stávající smlouvy
15. R-5330 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
16. R-5332 Přidělení bytu
17. R-5336 Plán rozmístění atrakcí na Chrudimské pouti 2018
18. R-5338 Schválení "Smlouvy k zajištění průběhu Chrudimské pouti 2018", včetně "Organizačního zabezpečení Chrudimské pouti 2018", pověření příslušných pracovníků Odboru správy majetku k uzavírání smluv
19. R-5321 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi"
20. R-5341 Chrudimská beseda - výměna vzduchotechniky v kuchyni - (havárie) - Dodatek č. 1
21. R-5342 Změna termínu dokončení stavby „Demolice objektu ul. Na Ostrově st. p. č. 3597, Chrudim“ a uzavření Dodatku č. 1
22. R-5347 Změna rozsahu plnění na stavbě „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“ a uzavření Dodatku č. 1
23. R-5349 Změna rozsahu plnění na stavbě „Demolice objektu ul. Lázeňská č.p. 88, Chrudim“ a uzavření Dodatku č. 1
24. R-5350 Různé