rm20180716jpg.jpg93. jednání Rady města Chrudim, konané dne 16. 7. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

 

Bod Tisk Věc
1. R-5482 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5478 Přijetí nadačního příspěvku pro Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
3. R-5487 Zahraniční pracovní cesta
4. R-5483 Výjimka ze směrnice SM018, o zadávání veřejných zakázek, na pořízení interaktivní elektronické úřední desky
5. R-5480 Mimořádná odměna pro ředitelky MŠ Sv. Čecha a MŠ Víta Nejedlého
6. R-5489 Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti - ZŠ Dr. Malíka
7. R-5463 Smlouva o poskytování služeb energetického managementu
8. R-5476 Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti - přijetí dotace
9. R-5477 Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/23686 na projekt "Parkoviště - Rekreační lesy Podhůra"
10. R-5479 Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy“
11. R-5470 Prodej pozemků v Markovicích
12. R-5472 Výjimka z Provozního řádu města Chrudim
13. R-5473 Prodloužení nájmu bytů a přidělení bytu
14. R-5474 Souhlas s oplocením plochy na ukládání směsného odpadu
15. R-5475 Silnice I/37 - Chrudim - Slatiňany, chodníky a VO, majetkové záležitosti
16. R-5481 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
17. R-5486 Pacht pozemku v k. ú. Chrudim
18. R-5484 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“ na změnu předmětu plnění a ceny díla
19. R-5485 Prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo Projektová dokumentace pro provedení stavby „Regenerace sídliště Větrník“
20. R-5488 Výjimka ze směrnice č. SM 018 o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Úprava a doplnění VO v ulici Zahradní, Chrudim“
21. R-5490 Změna ceny díla včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření VO v ulici Na Větrníku, Chrudim“
22. R-5491 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo akce „Chrudimská beseda č.p. 85 – oprava vnější fasády a oken“
23. R-5492 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „Rekonstrukce chemické laboratoře a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Dr. Malíka 958, Chrudim"
24. R-5493 Výjimka ze směrnice č. SM018, o veřejných zakázkách a uzavření objednávky na akci „Doplnění hracího prvku do areálu Fotbalového stadionu Novoměstská v Chrudimi“
25. R-5494 Výjimka ze směrnice č. SM018, o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „ZŠ Husova 9, Chrudim – venkovní rampa pro vozíčkáře“
26. R-5495 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim"
27. R-5496 Výjimka ze směrnice č. SM018, o veřejných zakázkách a uzavření SOD na akci „Doplnění hracího prvku do Městského parku v Chrudimi“
28. R-5497 Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Dr. Malíka – rekonstrukce hospodářského objektu“
29. R-5498 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku v ul. Obce Ležáků, Chrudim“
30. R-5501 Různé