rm95.png95. jednání Rady města Chrudim, konané dne 20. 8. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim (z jednání omluven)

Bod Tisk Věc
1. R-5502 Výkon působnosti valné hromady společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., se sídlem Chrudim III, Sečská ul. 809, 537 01, IČ: 25292081
2. R-5537 Výkon působnosti valné hromady společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
3. R-5534 Návrh rozpočtového opatření č. 11/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
4. R-5529 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby "Úsekové měření rychlosti a detekce nákladních vozidel v ulici Václavská, Chrudim"
5. R-5444 Úprava Programu pro poskytování sportovních dotací města Chrudim, Programu pro poskytování grantů v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21, Programu pro poskytování kulturních dotací města Chrudim a Programu pro poskytování dotací města Chrudim - dotace ostatní - nezařaditelné mezi sport a kulturu
6. R-5528 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Chrudim
7. R-5526 Výjimka z Provozního řádu města Chrudim
8. R-5527 Prodloužení nájmu bytu
9. R-5535 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
10. R-5536 Umístění pamětní desky festivalu Zlatá Pecka
11. R-5530 Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Terminál veřejné dopravy v Chrudimi"
12. R-5531 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“ na změnu termínu plnění
13. R-5533 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „Divadlo K. Pippicha, odvlhčení suterénu“ na změnu předmětu a ceny díla
14. R-5538 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim"
15. R-5540 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo akce „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny "
16. R-5541 Různé