rm99.png99. jednání Rady města Chrudim, konané dne 22. 10. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

 

Bod Tisk Věc
1. R-5616 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5622 Výjimka ze směrnice SM018, o zadávání veřejných zakázek, a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na tisk Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
3. R-5596 Odpisové plány příspěvkových organizací školství a kultury na rok 2019
4. R-5613 Dodatky ke "Smlouvě o výpůjčce"
5. R-5614 Schválení přijetí darů v MŠ a ZŠ
6. R-5615 Žádosti o peněžitý dar Rady města Chrudim
7. R-5593

Přerušení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Přerušení provozu ve školních družinách ZŠ ve školním roce 2018/2019

8. R-5618 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
9. R-5617 Dodatek č. 5 smlouvy o dílo akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“ na změnu předmětu a ceny díla
10. R-5619 Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce, akce „ZŠ Dr. Malíka – rekonstrukce hospodářského objektu“
11. R-5620 Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim“
12. R-5624 Různé