PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM

s ohledem na ukončení koaliční spolupráce pozbylo v červnu 2012 platnosti

Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09  a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních voleb v roce 2010, vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města Chrudim jeho všestranného rozvoje s cílem pokračovat ve zlepšování životních podmínek občanů. Budeme rozvíjet město za účasti veřejnosti s ohledem na potřeby a zájmy občanů, které se stanou  středobodem  transparentního  rozhodování a dění na radnici.

Díky širokému průniku volebních programů bylo možné vytvořit toto programové prohlášení na období 2010-2014.

Programové prohlášení se týká následujících oblastí:

 • Veřejná správa a komunikace sobčany
 • Rozvoj města
 • Hospodaření města
 • Bydlení
 • Podnikání a hospodářský rozvoj
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Školství, mládež a sport
 • Kultura
 • Životní prostředí
 • Doprava a infrastruktura
 • Bezpečnost
 • Cestovní ruch a zahraniční styky

 

 

I.

Veřejná správa a komunikace s občany

-          Zaměříme se na personální optimalizaci MěÚ a obchodních společností zřizovaných městem   zejména  s ohledem  na zlepšování kvality služeb poskytovaných občanům

-          Pořídíme hlasovací zařízení a na novém webu města budeme zveřejňovat výsledky hlasování zastupitelstva města spolu se zápisy z jednání

-          Nepolevíme v úsilí,  aby MěÚ byl vstřícný partner občanů

-          Změníme charakter Chrudimského zpravodaje tak, aby sloužil k oboustranné výměně informací mezi městem a občany

-          Na internetu  zveřejníme  obsahová  shrnutí  k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva města

-          Budeme pořizovat i nadále zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva

-          Vypíšeme nové výběrové řízení na služby městského architekta a vymezíme jasně jeho kompetence

 

II.

Rozvoj města

-          Dokončíme práce na novém územním plánu města

-          Zadáme zpracování  dopravní  studie pro lokalitu  na Skřivánku, která bude jedním z podkladů pro regulační plán výstavby. V regulačním plánu výstavby bude zohledněn nejen názor občanského sdružení Skřivánky ale i komisí RM.

-          Budeme pokračovat v realizaci projektu  Zdravé město a MA 21 s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

-          Zaměříme se na obnovu městské zeleně v parcích a na veřejných prostranstvích

-          Obnovíme jednání s majiteli Wiesnerova parku pro zajištění průchodu pro občany

 

III.

Hospodaření města

-          Městský rozpočet budeme sestavovat zásadně jako vyrovnaný

-          S majetkem města budeme nakládat hospodárně

-          Učiníme kroky k celkovému snižování zadlužení města  a zvýšení finančních rezerv

-          I nadále budou veškerá výběrová řízení veřejných zakázek na internetu tak, aby mohla probíhat veřejná kontrola nad celým jeho průběhem

-          Pro městské zakázky budou vybírány jen firmy s jasnou vlastnickou strukturou

-          Provedeme změny v orgánech Vodovodů a kanalizací Chrudim, a.s. s cílem nezvyšovat vodné a stočné nad roční míru inflace

 

 

IV.

Bydlení

-          V sídlištích zahájíme zlepšování úrovně životních podmínek po předchozím  projednání s jejich obyvateli

-          Budeme podporovat individuální bytovou výstavbu

-          Opravíme byty po nepřizpůsobivých nájemnících a dáme je k užívání potřebným

-          Zpracujeme jasnou a průhlednou bytovou politiku města

-          Dokončíme sociální byty

 

V.

Podnikání a hospodářský rozvoj

-          Podpoříme podnikatele při vytváření nových pracovních míst

-          Aktivně budeme podporovat rozvoj malého a středního podnikání

-          Budeme organizovat pravidelná setkání s podnikateli a živnostníky

-          Podpoříme oživení areálu Depa

-          Aktivně se zaměříme  na vyhledávání dalších investorů do PZ Západ

 

VI.

Zdravotnictví a sociální služby

-          Budeme usilovat o zachování plnohodnotné zdravotní péče v Chrudimské nemocnici, a.s. a jsme  pro modernizaci centrální sterilizace a dětského oddělení

-          Budeme rozšiřovat nabídku aktivit směřujících k podpoře zdraví pro všechny věkové skupiny. Zvláštní pozornost budeme věnovat prevenci drogových a dalších závislostí

-          Podpoříme aktivity zdravotně postižených

-          Zapojíme seniory do rozhodovacích procesů, které mají vliv na kvalitu jejich života

-          Podpoříme soukromého investora při budování domova pro seniory

-          Budeme podporovat činnost hospice, dětského domova se školou a neziskových organizací působících v sociální oblasti

-          Podpoříme vznik předškolního zařízení, které umožní umístění  dětí pro potřebu matek s předčasným nástupem do zaměstnání

-          Zlepšíme informovanost občanů o dostupných zdravotních a  sociálních službách všech  subjektů okresu Chrudim

 

VII.

Školství, mládež, sport a tělovýchova

-          V případě potřeby rozšíříme kapacitu  MŠ

-          Zlepšíme materiálně technické vybavení ZŠ, DDM a podpoříme různost ZŠ

-          Zpracujeme plán investic a údržby školských nemovitostí na celé volební období

-          Jsme pro zachování středních škol v jejich struktuře i oborovém naplnění

-          Pro nepravidelné, vzdělávací, nekomerční aktivity budeme poskytovat městské prostory za jasně stanovených podmínek

-          Nebudeme bránit vzniku alternativních a soukromých škol na území města

-          Zachováme a administrativně zjednodušíme systém finanční podpory organizacím, které pracují s dětmi a mládeží

-          Zajistíme postupnou rekonstrukci sportovišť převzatých do majetku města

-          Podpoříme budování dalších dětských hřišť a drobných přírodních sportovišť

 

VIII.

Kultura  a spolkový život

-          Podpoříme kulturní  a společenské aktivity ve městě

-          Areál „letního kina" zachováme pro kulturní aktivity města

-          Podpoříme obnovu kulturních a církevních památek

-          Dokončíme přestavbu kostela sv. Josefa  na Muzeum barokních soch - a zveřejníme veškeré toky financí na této akci

-          Rozšíříme Fond na rozvoj bydlení o možnost příspěvku na opravu fasád v Městské památkové zóně

-           Zpracujeme koncepci obnovy zámku v Medlešicích s cílem společenského a kulturního využití

IX.

Životní prostředí

-          Vybudujeme nová odpočinková místa pro občany

-          Budeme pracovat na postupném odstraňování invazivní flóry a fauny z městského prostředí

-          Zahájíme práce na rekultivaci skládky na Podhůře

-          Budeme klást důraz na pořádek a čistotu ve městě

-          Nepřipustíme omezování zeleně ve městě

-          Umožníme kvalitnější třídění odpadů, zvýšíme počet kontejnerových stání a odpadkových košů

-          Pokročíme v úsilí na realizaci lesoparku Na Vrchách

 

X.

Doprava  a  infrastruktura

-          Zaměříme se na prosazení výstavby obchvatu města v celé délce až za Slatiňany

-          Chceme zrychlit železniční dopravu mezi Chrudimí a Pardubicemi

-          Budeme i nadále věnovat pozornost budování cyklostezek

-          Zaměříme se na soulad linkových autobusů, MHD a vlakových spojů

-          V provozu MHD chceme zavést systém využití nízkopodlažních autobusů

-          Budeme věnovat pozornost dobudování chybějící  infrastruktury ve městě i  v místních částech

-          Rozšiřování parkovacích míst ve městě

 

XI.

Bezpečnost

-          Zaměříme se na rozšíření kamerového systému  MP

-          Rozšíříme program prevence kriminality

-          Ve spolupráci s PČR, AČR a HZS zajistíme bezpečné prostředí ve městě

-          V souladu s právními předpisy budeme prosazovat maximální  omezení  provozu výherních hracích automatů a videoterminálů  na území města

-          Podpoříme činnost jednotek dobrovolných hasičů

 

XII.

Zahraniční styky a cestovní ruch

-          Město bude i nadále udržovat  partnerské styky s městy Ede, Olešnica a Svidník na úrovni občanů i radnice

-          V oblasti cestovního ruchu budeme spolupracovat s Mikroregionem Chrudimsko, Destinační společností Východní Čechy, svazkem obcí  Královská věnná města a Českou radou dětí a mládeže

-          Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A.Muchy

-          Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

 

 

 

V Chrudimi 23.2.2011

 

 

MUDr. David Kasal za Věci veřejné

Mgr. Petr Řezníček za SNK ED

JUDr. Miroslav Tejkl za ČSSD

Roman Málek za Koalici pro Chrudim

Vladislava Michalová za TOP 09

Eduard Beránek za Stranu svobodných občanů