PREAMBULE

Koalice pro Chrudim chce být slušnou a zodpovědnou politickou silou ve městě. Chceme konec aférám, konec politikaření, konec prosazování separátních nebo dokonce osobních zájmů na úkor občanů voličů. Na rozumných řešeních se chceme dohodnout i s ostatními.

 

MĚSTO CHRUDIM A BUDOUCNOST

Chrudim byla a naším cílem je, aby zůstala významným hospodářským, společenským a kulturním centrem. Jsme přesvědčeni, že tuto roli lze posilovat plněním programu strategického rozvoje města a dalších rozvojových strategických dokumentů. Je třeba tyto dokumenty řádně, průběžně a včasně aktualizovat a při tom aktivně získávat názory a podněty občanů. Nepřipustíme ovlivňování územního plánu soukromými potřebami nebo dokonce jeho podřizování zájmovým skupinám. Je nutné zamezit dalšímu záboru kvalitní orné půdy pro výstavbu dalších obchodních center. Bez výjimek necháme zpracovat územní studie na všechna důležitá území. Podporujeme a budeme nadále podporovat potřebnou a složitou práci výborů a odborných komisí volených orgánů města. Vítáme iniciativu občanů v jednotlivých částech města a budeme ji podporovat. Velmi významnou je spolupráce veřejné správy s přirozenými komunitami ve městě - neziskovými organizacemi, církvemi, odborovými, profesními, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. Naším dlouhodobým a strategickým záměrem je nabídnout okolním obcím a městům oboustranně výhodnou spolupráci. Víme, že nežijeme izolovaně, přejeme si, aby naše dlouhodobá dobrá spolupráce pokračovala a rozvíjela se ve prospěch celého regionu. Naším programem a snahou bude účinně získávat zdroje z EU, abychom nepromeškali výzvy a finanční prostředky nového projektového období.

 

CHRUDIM A DOPRAVA

Chrudim nutně potřebuje urychleně a efektivně vyřešit obchvat města. Předpokládáme dokončení 1. etapy obchvatu, ale musíme vyvinout velké úsilí k přípravám a realizaci 2. etapy ve spolupráci s městem Slatiňany. To je zásadní problém dopravy. Dále je nutná údržba a rekonstrukce městských ulic, hlavní však bude oprava již dosluhujících stávajících průtahů státních komunikací ve městě po zprovoznění obchvatu. Budeme podporovat napojení areálu bývalé Transporty na budovaný obchvat, aby těžká doprava byla dislokována mimo město. Budeme podporovat přípravu západního obchvatu města. Pozornost budeme věnovat problému parkování ve městě a podporovat jak krátkodobá, tak dlouhodobá řešení, protože pokud nebudou parkovací místa, tak nebudou ani návštěvníci ve městě. Také zaměstnanci, kteří pracují v historickém centru, potřebují parkovat za přijatelné ceny. Mimo to je nutné řešení především parkovacích míst v sídlištích. Nutné je také řešení cyklostezek a zprůchodnění města pro cyklisty, aby vznikla ucelená síť cyklostezek. Je třeba zajistit větší bezpečnost chodců, více opravovat chodníky a zvýšit i bezpečnost dopravy revizí dopravního značení, případně stavebně upravit problémové lokality, například Vrchlického ulici u mostu, kde končí cyklostezka a není vyznačen přechod. V zájmu ochrany občanů před úrazy je nutné zintenzívnit úklid chodníků v zimním období, a to zejména v ranních hodinách, kdy vychází lidé do práce a děti do školy.

 

CHRUDIM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Městskou zeleň chápeme jako prvek prostředí významně ovlivňující pozitivním směrem mikroklima v městských lokalitách, proto budeme důsledně bránit znehodnocení městských zelených ploch a vytvářet podmínky pro jejich využití k aktivnímu odpočinku. Budeme podporovat obnovu městské zeleně, zejména v okolí obytných domů a uličních stromořadí, včetně zajištění odborné zahradnické péče v dostatečném rozsahu a četnosti. Zásadní je šetrně hospodařit v městských lesích a vytvářet podmínky pro jejich využití i k rekreačním účelům. Bezpodmínečné je důsledně vyžadovat na investorech následnou úpravu zeleně po ukončení stavby. Musíme chránit a obnovovat zeleň jako nejlepší ochranu proti kancerogennímu prachu, hluku a horku. Musíme minimalizovat vznik rozsáhlých zabetonovaných povrchů. Budeme usilovat o zefektivnění boje proti nepříjemným živočichům (holubům a hlodavcům) se zapojením místních občanů a institucí.

podivinsky_malek1.jpg

podivinsky_malek1.jpg

CHRUDIM A BYDLENÍ

Byť se v Chrudimi za poslední roky v oblasti kvality bydlení pokročilo viditelně vpřed, stále je před námi mnoho nesplněných úkolů. Proto chceme finanční prostředky z prodeje domů důsledně investovat zpět do infrastruktury bytového fondu. Zajistit městským rozpočtem minimální standard služeb občanům - aktivně reagovat na potřeby občanů ve vedení a intervalech místní veřejné autobusové dopravy, frekvenci úklidu komunikací, minimální počet sečí trávy na veřejných prostranstvích apod. Musíme zachovat pestrou občanskou vybavenost na sídlištích, především pro děti, starší a handicapované občany. S pomocí různých resocializačních a preventivních programů, s pomocí dobrovolníků a neziskových organizací, ale i s pomocí policie transformovat městské lokality trpící projevy sociálně problematických spoluobčanů na místa s přijatelným standardem veřejného pořádku a kvality života. Chceme usilovat o zisk dalších finančních prostředků pro dokončení procesu revitalizace panelových sídlišť. Budeme podporovat řešení prvního (startovacího) bydlení pro mladé rodiny.

 

CHRUDIM A ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví je důležitý dar, se kterým musíme zacházet co nejlépe. Musíme proto podporovat všechny programy a cesty k zachování zdraví a zdravého stylu života. Současně musíme pomáhat všemi dostupnými cestami těm, kteří v nemoci pomoc potřebují. Podpoříme činnost neziskových organizací zaměřených na sociální a zdravotní oblast (rozvoj sociálních programů, programů na pomoc dlouhodobě nemocným a obecně sociálních služeb). Chceme klást důraz na dobrovolnický program pro dlouhodobě nemocné i osamělé, který pomůže rozšířit a zkvalitnit péči a zachovat důstojnost života nemocných. Dostupnými programy budeme podporovat dlouhodobou zdravotní péči v domácnosti, v terénu a ambulantní péči přizpůsobenou hlavně potřebám pacienta. S tím souvisí i podpora a přístup k zajištění odpovídajících pomůcek, personálního zabezpečení a sociálních služeb. Zásadním zařízením pro Chrudim a okolí je nemocnice. Všemi silami budeme podporovat její rozvoj tak, aby byla významným poskytovatelem kvalitní péče v rámci krajského zdravotnictví. Podpoříme aktivity, které budou specializované na unikátní léčebné postupy a přístupy tak, aby se nemocnice stala atraktivní pro širší okruh pacientů. Zásadně budeme bránit zmenšování rozsahu poskytované péče. Budeme nadále podporovat zařízení sociální péče a hospic v Chrudimi a podporovat hnutí paliativní medicíny a domácí hospicovou péči se zajištěním veškerého komplementu s tím spojeného, doprovázení pacienta a jeho rodiny v této nelehké části života s důrazem na osobní přístup. Pro podporu zdraví jednotlivce budeme usilovat o včasné a viditelné zveřejňování všech preventivních programů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Budeme se zasazovat o důsledné předcházení závislostem jakéhokoliv typu včetně kuřáctví a budeme chránit nekuřáky. Podpoříme zajištění zdravotní péče pro lidi žijící na okraji společnosti a bezdomovce. Budeme usilovat o důslednou realizaci komunitního plánování hlavně pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi a mládež.

 

CHRUDIM A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Sociální problematika se týká každého občana Chrudimi. Jsme velké město a to s sebou nese celou řadu sociálních problémů, které je třeba řešit. Sociální problematiku nevnímáme odděleně, ale jako téma prolínající se také oblastí zdravotnictví a školství, s nimiž také musí být synergicky řešeno. Nechceme mít v Chrudimi problémové aktivity, proto se budeme se snažit minimalizovat právě hráčské aktivity, hazard z města vymístíme! Zvýšíme kontroly restaurací, večerních prodejen a nočních podniků – zamezíme podávání alkoholu mladistvým. U zdrojů opakovaného rušení nočního klidu (zejména na sídlištích) omezíme noční provoz. Posílíme program pro zdravé volnočasové aktivity starších dětí a mládeže jako prevenci sociálně-patologických jevů. Zřídíme další sofistikované herní plochy, více podpoříme činnost mimoškolních zařízení a kvalitních zájmových sdružení. Budeme podporovat sociální služby zejména pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany ve městě (podpora kvalitního samostatného života, osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby). Podpoříme působení neziskových organizací poskytujících služby sociální prevence. Chceme podporovat informovanost seniorů a občanů se zdravotním znevýhodněním o jejich právech a možnostech.

 

CHRUDIM A RODINA

Podpora rodin s dětmi je pro nás jednou z hlavních priorit. Fungující rodinu chápeme jako základní stavební jednotku zdravé společnosti a chceme ji aktivně chránit a pomáhat jí. Za pomoci efektivního grantového systému podpoříme a zajistíme větší podporu neziskových organizací, které se věnují dětem a rodinám, a to včetně poskytování vhodných prostor pro jejich působení. Nepřipustíme výstavbu domů a revitalizaci sídlišť bez zajištění potřebné občanské vybavenosti včetně dětských hřišť. Budeme usilovat o další rozšiřování a zkvalitňování herních ploch a zařízení pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže. S tím souvisí i podpora mimoškolních zařízení, domů dětí a mládeže atp. Jsme pro další rozšiřování venkovních tělocvičen tak, aby byly snadno dostupné i seniorům. Za zvláště důležité pak považujeme rozvoj podmínek pro kvalitní a zdravé volnočasové aktivity dětí staršího školního věku a dospívající mládeže, neboť tyto věkové kategorie jsou nejohroženější sociálně patologickými jevy.

 

CHRUDIM A ŠKOLSTVÍ

Roli města v oblasti školství nevnímáme jen jako povinnost postarat se o školy, které město zřizuje. Školství a vzdělávání je oblast, ve které musí město hrát aktivní roli, a to za účelem podpory a pomoci všem stupňům vzdělávání. Budeme aktivně vytvářet podmínky pro lepší pokrývání poptávky rodičů po předškolní péči a aktivně pokračovat v procesu rekonstrukce budov (včetně vnitřního technického vybavení) základních škol, školních hřišť, stejně jako domu dětí a mládeže. Školní hřiště a tělocvičny více otevřeme veřejnosti. Budeme všestranně podporovat rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na školách zřizovaných městem i mimo ně. Stejně tak ale budeme podporovat i rozvoj výchovy k vlastenectví a morální odpovědnosti vůči rodině, městu i regionu. Chceme zvýšit informovanost školní mládeže o památkách a historii Chrudimě např. formou tématických procházek městem s erudovanými průvodci - nabádáním k ochraně památek před vandalismem, sprejováním. Za pomoci grantového systému a zejména pak za pomoci evropských dotací budeme podporovat zavádění moderních technologií a metod ve výuce, stejně jako další vzdělávání pedagogických pracovníků tímto směrem. Chceme podporovat působení kvalitních středních škol ve městě formou vytváření podmínek pro jejich rozvoj. Aktivně budeme v této oblasti spolupracovat s Pardubickým krajem jako zřizovatelem většiny středních škol ve městě. Budeme také podporovat tlak státní správy na zdravé stravování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních.

 

CHRUDIM A SPORT

Sport nevnímáme jen jako hon za vrcholovými výsledky (vč. podpory pouze těch oblastí, které těchto výsledků dosahují). Podporujeme koncept sportu jako zábavy a zdravého vyžití pro široké vrstvy obyvatel, zejména pak dětí a mládeže. Proto chceme dokončit opravu Městského stadionu (bývalý stadion Elite) a podporovat stávající sportoviště a zařízení u Chrudimky včetně opravy tribuny. Budeme podporovat meziškolní soutěže v různých sportovních odvětvích, které přilákají děti k pravidelnému sportování (kopaná, lední hokej, basketbal, házená, florbal, lehká atletika, bojové sporty …).

 

CHRUDIM A KULTURA

Chrudim se stále honosí přízviskem „Atény východních Čech“. Chceme skutečně naplňovat toto úsloví. Máme městskou památkovou rezervaci, vynikající divadlo, rozvinuté spektrum kulturních spolků a neziskových institucí, bohatou historii a zázemí. Budeme proto usilovat o údržbu, rozvoj a modernizaci kulturního zázemí včetně prostor pro klubovou činnost. Budeme aktivně pečovat o městskou památkovou rezervaci, chránit ji před necitlivými a nekvalifikovanými zásahy a vhodnými způsoby podporovat další oživení centra města. Efektivním grantovým systémem chceme podporovat amatérskou kulturní činnost ve spolupráci s kulturní komisí Rady města, jejíž odbornou prestiž chceme posílit. Chceme rozvíjet rozumný patriotismus, např. propagací významných kulturních a historických výročí města a s nimi spojených kulturních a společenských aktivit. Budeme podporovat letní kino a jeho využití i pro další, především amatérské a spontánní aktivity. Budeme podporovat spolky zaměřené na místní vlastivědnou, přírodovědnou a kulturní činnost. Chceme různými formami zvyšovat konkurenceschopnost města na poli cestovního ruchu.

 

CHRUDIM A BEZPEČNOST

Chceme, aby Chrudim byla příjemným a bezpečným městem, proto podpoříme další aktivity Městské policie a její další posílení tak, aby byl zajištěn pořádek a bezpečnost po celém městě. Občané musí vědět, že Městská policie je vždy a rychle tam, kde hrozí nebezpečí zdraví či majetku občanů. Je nutné udržovat a rozšiřovat kamerový systém, podporovat akceschopnost Městské policie. Nezbytným předpokladem je vytvoření podmínek, která omezují podhoubí patologických jevů (herny, neprůhledná a neudržovaná zeleň, neudržované objekty, nečistota a nepořádek, nedostatečné veřejné osvětlení…). Musíme se zasadit a jednat i o fungování Policie ČR a její služebny.

 

CHRUDIM A SPRÁVA MĚSTA

Občané musí vnímat Městský úřad jako podporu a ochranu, jako vstřícný úřad. Budeme podporovat vybavení úřadu technickými prostředky a budeme požadovat ochotu a vstřícnost od všech úředníků. Úřad je zde pro lidi a musí pomáhat řešit problémy nejen občanů, ale i města jako celku.