20. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 7. 2. 2022 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1777

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022

2.

Z-1779

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

3.

Z-1776

Návrh odpovědi na petici č. 2/2021

4.

Z-1771

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města

5.

Z-1773

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města za roky 2020 a 2021

6.

Z-1772

Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2022

7.

Z-1774

Pakt starostů a primátorů - aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky 2021 a přijetí návazného závazku

8.

Z-1775

Doplnění členů do Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim (STUR)

9.

Z-1765

Bezúplatný převod nemovitosti od ÚZSVM

10.

Z-1766

Smlouva o budoucí kupní smlouvě Rezidence Chrudim Park

11.

Z-1767

Prodej bytového domu čp. 44/I na základě výsledku výběrového řízení

12.

Z-1768

Opětovný záměr prodeje spoluvlastnického podílu na domu čp. 24, Chrudim I, formou výběrového řízení

13.

Z-1769

Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.

14.

Z-1770

Převody pozemků v k. ú. Chrudim a k. ú. Medlešice

15.

Z-1778

Nadační fond města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu

16.

Z-1781

Informace o činnosti Rady města Chrudim

17.

Z-1780

Všeobecná rozprava