22. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 30. 5. 2022 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1827

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022

2.

Z-1828

Závěrečný účet města Chrudim za rok 2021

Účetní závěrka města Chrudim za rok 2021

3.

Z-1815

Přidělení dotace na podporu sociálních pobytových služeb

4.

Z-1816

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim na období 2022 - 2024

5.

Z-1823

Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na akci "Zpracování generelu veřejného osvětlení města Chrudim"

6.

Z-1831

Zrušení usnesení Zastupitelstva města - Sportovní hala v Chrudimi

7.

Z-1814

Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, Tyršovo nám. č.p. 249 a 12

8.

Z-1832

Informace o výsledku posouzení záměru "Separační dvůr Chrudim" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

9.

Z-1834

Zdravotní plán města Chrudim na období 2022 - 2025

10.

Z-1820

Návrh kandidáta města Chrudim na funkci člena představenstva  společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

11.

Z-1821

Podnět občanů na vybudování discgolfového hřiště v Městském parku v Chrudimi

12.

Z-1826

Návrh smlouvy o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci nových investic na území města Chrudim

13.

Z-1822

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města na volební období 2022 - 2026

14.

Z-1803

Změna zřizovací listiny ZUŠ Chrudim

15.

Z-1804

Žádosti o peněžitý dar

16.

Z-1805

Účelová dotace na festival Zlatá Pecka

17.

Z-1807

Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022

18.

Z-1824

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách"

19.

Z-1830

Plán rozvoje sportu

20.

Z-1825

Vyhodnocení akčního plánu 2021 a akční plán 2022 ke koncepci rozvoje cestovního ruchu

21.

Z-1809

Pozemky v Tovární ulici - areál Mercia

22.

Z-1810

Výkup pozemků - parkovací dům Rubešova

23.

Z-1811

Převod vodovodního řadu - rekreační lesy Podhůra do majetku společnosti Vak Chrudim, a.s.

24.

Z-1812

Převod oplocení a pozemku - opěrná zeď nad Širokými schody

25.

Z-1813

Zpětný převod pozemku p. č. 37/2 v k. ú. Topol

26.

Z-1817

Uzavření zástavní smlouvy

27.

Z-1829

Směna nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Sobětuchy - prodloužení termínu

28.

Z-1819

Poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. na akci „Rodinný park Podhůra“

29.

Z-1836

Informace o činnosti RM

30.

Z-1835

Všeobecná rozprava