8. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 11. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2028

Žádost spolku Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. o účelovou dotaci na zajištění provozu spolku a o návratnou finanční výpomoc

2.

Z-2032

Návrh rozpočtového opatření č.18/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

3.

Z-2025

Přidělení sportovních dotací na rok 2023 - 2.kolo

4.

Z-2033

Žádost ZŠ U Stadionu o finanční příspěvek na nákup investice v ZŠ U Stadionu

5.

Z-2034

Možnost místní části města Chrudim (Medlešice) mít a užívat znak této místní části

6.

Z-2022

Energetická politika města Chrudim

7.

Z-2024

Pořízení Změny č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)

8.

Z-2023

Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace v sociální oblasti

9.

Z-2029

Změna usnesení Zastupitelstva města Chrudim č. Z/44/2020 ze dne 22.06.2020 ve věci úpravy speciálního rezervního fondu společnosti

Městské lesy Chrudim, s.r.o.

10.

Z-2030

Převody pozemků v k. ú. Chrudim

11.

Z-2031

Schválení záměru nabytí nemovitostí od Správy železnic včetně podmínek

12.

Z-2036

Informace o činnosti Rady města Chrudim

13.

Z-2035

Všeobecná rozprava